آيا سوداي اكتشاف نفت درياچه اورميه و كركوكي ديگر در سر ميپرورانند ؟

۵ اسفند ۱۳۸۹

طبق اطلاعات موثقي كه از تني چند از اساتيد زبده زمين شناسي آزربايجان جنوبي گرفته ايم در اطراف درياچه اورميه ذخاير عظيم نفتي سهل الاستخراج وجود دارد . وقتي اين مساله را دركنار مساله خشكانيدن درياچه اورميه و نيز مساله كورديزه كردن نواحي غربي آزربايجان جنوبي ميگذاريد به نتيجه مشخصي   ميرسيد .


بگذاريد از 13 فروردين ماه سال 89 شروع كنيم چرا كه آن روز به عينه شاهد ماجرا بودم ، همانطوريكه قبلا طي مقاله اي با عنوان ( از حماقت حكومت فاشيستي ايران در روز 13 فروردين تشكر ميكنيم ) * اشاره كرده بودم عكس العمل نيروهاي امنيتي در سركوب و دستگيري طرفداران محيط زيست آزربايجاني كه از روي نگراني براي اعتراض به خشك شدن درياچه زيبايمان با حركتي كاملا مدني و به صورت سمبليك در اطراف درياچه جمع شده بودند ، شك وشبهه مرا در عمدي بودن پلان خشك كردن درياچه اورميه به يقين تبديل كرد . تا اينجا نتيجه ميگيريم كه حكومت با پلان ريزي قبلي با ايجاد و احداث سدهاي متعدد جلوي رودخانه هاي منتهي به درياچه ، در حقيقت قصد خشكانيدن درياچه اورميه را در سر داشته است اما نكته مهم ، هدف از خشك كردن نگين سرخ آزربايجان است .


حال براي حل پازل احتياج به گزينه هاي ديگري است ، اينكه چرا و چگونه در طول چندين سال اخير جمعيت كوچ كننده كورد در قسمتهاي غربي آزربايجان اسكان داده شده اند به راستي چرا غرب آزربايجان ؟ جواب به اين سئوال هم روشن است آزربايجان جنوبي از ناحيه غربي به كشور توركيه ، يكي از قدرتمندترين كشورهاي تورك متصل است و ميدانيم كه كوردهاي مهاجر توركيه در اين كشور به صورت بازيچه با تحريك استعمارگرن غربي سوداي جدايي از خاك تاريخي توركيه را درسر دارند اما اين طرح با وجود ملت آزربايجان جنوبي هرگز عملي نخواهد شد از آن مهمتر استعمارگران روس و انگليس و هم پيمانان غربي شان همواره از اتحاد كشورهاي تورك بيم داشته اند در حقيقت آنها خواستار جدايي هرچه بيشتر مسلمانان تورك هستند دراين ميان آنها نيازبه بازيگراني همچون كوردها و فارسها دارند ، هردوي اين ملتها در قياس با توركان آزربايجان از لحاظ پيشينه تاريخي ، فرهنگي و حكومتي قابل قياس نيستند .


استعمارگران غربي ابتدا از 80 سال قبل ، حكومت دست نشانده فارس را حاكم بر ساير ملتهاي ايران از جمله ملت اكثريت تورك آزربايجان مي كند سپس رفته رفته با كمك حاكميت فارس ، كوردها را در قسمتهاي غربي اسكان ميدهد و درادامه به احتمال بسيار زياد سوداي اكتشاف نفت مناطق غربي و چپاول سرمايه هاي ملتمان را در سر دارد اما تا جاييكه اين مناطق در دست توركان آزربايجاني است چنين اكتشافي باعث افزايش قدرت آزربايجانيها و نيز خطر استقلال ملت آزربايجان جنوبي شده و در حقيقت به نفع ملتهاي تورك منطقه خواهد بود . بنابراين آنها نياز به تبديل اين قسمتها به كويري از نمك و درادامه كوچانيدن اجباري ملت آزربايجان ، ملتي كه به اين آب و هوا عادت نداشته ، دارند. بعد از تمييز كردن آزربايجانيها از مناطق غربي و كورديزه كردن تمام و كمال اين مناطق حال به اهداف خود خواهند رسيد يعني ابتدا بين آزربايجان جنوبي و توركيه ملتي دست نشانده و فرمانبردار خود قرار داده و ثانيا منابع طبيعي آزربايجان را چپاول خواهند كرد . به صورت ديگر ميتوان گفت همان اتفاقي را كه در كركوك عراق بر سر توركمان ها آوردند اين بار سر مناطق غربي آزربايجان خواهند آورد . بنابراين ملت آزربايجان بايد كاملا هوشيار باشند ،


روي به تمامي ملت آزربايجان علل الخصوص نيروهاي خفته نظامي و نوكران حكومت كرده و به عنوان جزء كوچكي از يك ملت از آنها ميخواهم نوكر و خادم ملت خود باشند . بس است چشمانتان را باز كنيد شماها وارث پدران قهرمانتان هستيد نوكري و وطن فروشي در پيشينه تاريخي شما وجود نداشته آنقدر خوابيديد و بر ملت خود ظلم كرديد كه اكنون معاون استانداري آزربايجان غربي با وقاحت تمام ، اورميه را جزئي از استان كوردستان معرفي ميكند ، اكنون وقت آن رسيده است كه بر ملت قهرمان خود بپيونديد ، بي شك با آگاهي ملي كه هم اكنون در ملتمان بوجود آمده حركتمان در آينده اي نزديك به پيروزي رسيده و دشمنان اشغالگر و دست نشاندگان استعمار را از آزربايجان بيرون خواهد كرد بكوشيد كه در آن روز شرمنده ملتتان نباشيد . براي آزادي وطنمان از دست استعمارگران و دست نشانده هايشان ، همه و همه بايد دست به دست هم دهيم .بؤلوم : آزربايجان یازار : bozkurt 0 باخیش