من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم!

۵ اسفند ۱۳۸۹

من يك توركم

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان و ادبيات بسيار غني توركي تدريس مي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما تحقير نمي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما ممنوع نمي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما مورد انواع هجومها قرارنمي گرفت!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان30 ـ 25 ميليون فارس بر ملت مظلوم ما تحميل نمي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم باتحميل زبان بيگانه،سعي در امحائ فرهنگ و زبان تركي نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به صدها طومار حق طلبانه ملت آذربايجان اندكي اعتناء ميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تاريخ 7000ساله ملت 35 ميليوني آذربايجان تحريف نمي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم شخصيتهاي تاريخي ملت كبير ما مورد توهين قرار نمي گرفت!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم موسيقي و رقص جهانگير آذربايجان را محلي خطاب نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مرا تعمدا و شيادانه آذري خطاب نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نام ازلي و ابدي آذربايجان را آذرابادگان نمي گفتند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تبار و نژاد مرا به دروغ آريايي نمي خواندند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پارسي ها را نجيب و آريائي ها را حامل خون پاك نمي خواندند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم كوروش خونريز و فردوسي تورك ستيز را قهرمان ملي نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جعليات باستاني وافسانه هاي شاهنامه را بر توركها تحميل نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم شخصيتها و قهرمانهاي ملي آذربايجان نيز تكريم مي شد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به مقام استاد شهريار بخاطر روز ملي شعر و ادب توهين نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در تقويمهاي رسمي تاريخ ملت بزرگ آذربايجان را نيز درج ميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ناشرين تقويمهاي توركي را بازداشت نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اسامي ماههاي زرتشتي را بر من مسلمان تورك تحميل نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه مي دادند تا نامهاي توركي براي فرزندانمان انتخاب كنيم!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان عزيز مادري مرا زبان تحميلي مغول اعلام نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ستارخانها، پيشه وريها و شريعتمداريهاي ما را شهيد نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ضرورت كشتار توركها را مقدمه ظهور امام زمان نمي دانستند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم درشبيه خواني فارسها درمحرم، يزيد وشمر توركي صحبت نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم توركها را در تلويزيون، مخرب بارگاه سيد الشهداء معرفي نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم دهها هزار تن را در آذربايجان را درآذر1325 نمي كشتد!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صدها هزار جلد كتاب توركي را در 26 آذر نمي سوزاندند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اين نسل كشيهاي فيزيكي و فرهنگي را برآذربايجان روا نميدانستند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم همخونان قشقائي مرا طي 85 سال گذشته 3 بار كشتار نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم همخونان خراساني ماراتحت فشارهاي شديد فرهنگي نمي گذاشتند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم قيام ضد آريايي 29 بهمن سال 1356 را فراموش نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم حقوق توركها را بعد از انقلاب عظيم 57 فراموش نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صدهاهزارشهيدوجانباز تورك جنگ ايران وعراق را انكار نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم چند هزار داشناك ارمني را بر35 ميليون آذربايجاني ترجيح نميدادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه نميدادند داشناكها باخيال راحت درتهران توركها را سلاخي كنند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به اشغالگران ايروان، سلاح، انرژي و غذا نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم خشم 35 ميليوني مارا بخاطر اتحاد ايران با ارمنستان درك ميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در كنار فلسطين و لبنان اندكي هم از قره باغ مظلوم حرف مي زدند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ريشه هاي اقتصادي آذربايجان را اينگونه بي رحمانه نمي سوزاندند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم روستاها و شهرهاي مارا ويرانه نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم طاعون بيكاري و فقر را در آذربايجان اشاعه نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم سبب مهاجرت ميليونها تورك به مناطق كويري نمي شدند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جهنم ايران مركزي را جنت و جنت آذربايجان را جهنم نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مواد معدني آذربايجان را استخراج وراهي كرمان واصفهان نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم كمترين بودجه را به آذربايجان اختصاص نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم سياهترين نوع استثمار را بر آذربايجان مستولي نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جغرافياي ژئوپلتيك آذربايجان را عمدا در بن بست قرار نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ميراث تاريخي و فرهنگي ما را ويران نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اشياء تاريخي و اثار باستاني ما را غارت نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تاريخ عظيم ملت تورك آذربايجان را مصادره به مطلوب نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مواد مخدر را راهي آذربايجان نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم آذربايجان را از صنايع مادر و مهم تهي نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صنايع بي ارزش و آلوده كننده را به آذربايجان نمي بردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم محيط زيست آذربايجان را به باد فنا نميدادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مديران غير بومي را بر آذربايجان حاكم نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ارامنه، كردها و فارسها را در آذربايجان مستقر نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم حداقل 1سانتيمتر راه آهن و يا اتوبان جديد درآذربايجان ميساختند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم راي اهالي آگاه تبريز را در 31 فروردين 1375 به بازي نمي گرفتند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نمايندگان تحميلي را به نام ملت آذربايجان انتصاب نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پرسشنامه متعفن فاصله اجتماعي را در سال 74 منتشر نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به نهادهاي مدني آذربايجان اجازه تاسيس ميدادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم موسسين نهادهاي مدني آذربايجان را تهديد و يا زنداني نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پيكر آذربايجان عزيز را قطعه قطعه نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اسامي تاريخا توركي شهرها ومناطق جغرافيائي را فارسي نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نام تاريخي بحر خزر را به نامهاي جعلي تغيير نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ايران را فقط كشور فارسها معرفي نمي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم توركها را وحشي، بيابانگرد، فاقد تمدن وخونريز معرفي نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جمهوري آذربايجان را به دروغ آران نمي گفتند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم براي ميليونها آذربايجاني حداقل 1 كانال تلويزيوني تاسيس مي كردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم بخاطر علاقه به زبان مادريم،تجزيه طلب و جاسوس خطابم نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در كتابهاي درسي و نشريات به تركها دشنام و فحش نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اطفال تورك را در مهد كودكهاي آذربايجان بزور فارس نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه مي دادند تا كودكان ما به تورك بودن خود افتخار كنند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در صدا و سيما زبان مقدس مرا به لجن نمي كشيدندبؤلوم : فولكور یازار : bozkurt 2 باخیش