حذف 4 صفر از پول ملي

۲۸ تير ۱۳۹۰
بؤلوم : سياست یازار : bozkurt 3 باخیش