درگيري شديد بين نيروهاي سركوبگر انتظامي اعزامي از تهران در فرودگاه

۱۸ شهريور ۱۳۹۰


نيروهاي اعزامي سركوبگر از تهران : ما آمده ايم تا اين آذربايجاني ها را بر سر جاي خود بنشانيم و يا آد... كنيم خبرگزاري آذربايجان ، اروميه : ساعتي پيش درگيري شديدي بين نيروهاي تيپ اميرالمومنين وابسته به نوپو (نيروي ويژه) كه امروزاز تهران وارد اورميه شده و در فرودگاه اورميه مستقر هستند، اتفاق افتاده است. درگيري ها از آنجا آغاز شده كه مسئولين انتظامي استان درجلسه شوراي تامين خواستار عدم برخورد فيزيكي با مخالفين شده اند و استدلال كرده اند كه مردم آذربايجان با ديگر مردمان ايران اندكي متفاوت هستند، برخورد قهر آميز باعث مي شود تا آنها نسبت به حاكميت و نيروهاي انتظامي واكنش نشان دهند... و اگر كار به برخورد دوطرف يعني مردم و پليس كشيده شود كنترل آذربايجان امكان پذير نخواهد بود. بدنبال اين درخواست نمايندگان تهران در پاسخ به اين درخواست منطقي در جواب جمله توهين آميزي به كار برده اند كه: ما آمده ايم تا اين آذربايجاني ها را بر سر جاي خود بنشانيم و يا آد... كنيم. اين جمله باعث شده ابتدا درگيري بين فرماندهان دو نيرو و سپس پرسنل انتظامي اورميه و تهران درگيري گسترده اي اتفاق بيافتد.اداي اين جملات و وقوع اين درگيري نشانگر شكاف عميق بين نيروهاي انتظامي پليس است و نيروهاي انتظامي مردمي گام به شكل گيري خود نهاده است و يك بار ديگر آذربايجان مركز دگرگوني اجتماعي در كشور گشته است...


بؤلوم : سياست یازار : bozkurt 5 باخیش